Yurtdışı Seçmen Kütüğü Genelgesi

Dubai Başkonsolosluğu 22.09.2010

Genelge No : 140/II

Genelge Tarihi : 10/04/2010

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜ GENELGESİ

(Örnek: 140/II)

AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MADDE 1- Bu genelge; yurt dışında yaşayan seçmen niteliğini haiz vatandaşların 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Yasanın14/13, 28/8, 33, 34 ve 35 inci maddeleri uyarınca Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile Anayasa değikliklerinin halkoyuna sunulmasında oy kullanmalarını sağlamak amacıyla Yurt Dışı Seçmen Kütüğü oluşturulmasını teminen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres
kayıt sisteminden seçmen niteli
gini taşıyan kişilere ait kayıtların, Kurulumuz Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü (SEÇSİS)’ ne
aktarılmasının usul ve esaslarını göstermek amacıyla hazırlanmış
tır.

Bu düzenleme; yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt esasları, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtolacaklar, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt olamayacaklar ile yurt dışı seçmen kütüğünün oluşumuna ilişkin seçmen kayıtlarının ilanı ve itiraza ilişkin esasları kapsamaktadır.

298 Sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca; Yurt dışı seçmen kütüğü, adres kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde oluşturulur.

Yine, aynı Kanunun 33 üncü maddesi gereğince; Seçmen Kütüğü, adres kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre sürekli bilgi toplama ile güncelleştirilir.

Sürekli güncelleştirme ve genel denetleme yöntem ve teknikleriyle Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün bilgi işlem, ilke ve yöntemleri Yüksek Seçim Kurulunca düzenlenecek ayrı genelgelerle belirlenir.

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNE KAYIT ESASLARI

MADDE 2- Yurt dışı seçmenlik sıfatının tayininde seçmen kütüğü esas alınır.

Yurt Dışı Seçmen Kütügü Kayıt Deseninde; T.C. Kimlik No, Adı, Soyadı, Baba ad, Ana ad, Cinsiyet, Doğum gün, Doğum ay, Doğum yıl, Doğum yer, Nüfus il, Nüfus ilçe, Nüfus mahalle/köy,Cilt no, Aile sıra no, Sıra no, Durumu, Ülke Kod, Ülke Ad ve varsa Yabancı Şehir ile Yabancı Adres unsurları yer alır.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt başvurusu kişinin kendisi tarafından yapılmalıdır.

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNE KAYIT OLACAKLAR

MADDE 3- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminde kaydı bulunan ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarından seçmen niteliğini taşıyanlar yurt dışı seçmen kütüğüne kaydedilirler.

Seçmen niteliğine sahip olmasına ve yurt dısında ikamet etmesine ragmen, yurt dışı seçmen kütüğünde kaydı bulunmayan Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine dahil olabilmeleri için en yakın konsolosluga basvurarak İçisleri Bakanlıgı Nüfus ve Vatandaslık İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen “ADRES BEYAN FORMU”nu doldurup imza karşılığı verirler ve bu formların yurt dışı temsilciliklerince “konsolosluk.net” sistemine girişi sağlanır.

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNE KAYIT OLAMAYACAKLAR

MADDE 4- a) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar,

b) MERNİS kayıtlarında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olup da, seçmen niteliğine sahip olmakla birlikte MERNİS Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yurt dışı ülke bilgisi bulunmayanlar,

c) Silâh altında bulunan erler (izinli olsalar bile),

Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıt olamazlar.

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN OLUŞUMUNA İLİŞN SEÇMEN KAYITLARININ İLANI VE İRAZ

MADDE 5- Yurt dışı seçmen kütügünün olusumuna esas teşkil eden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü adres kayıt sisteminden alınan seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtlar, Yüksek Seçim Kurulunca www.ysk.gov.tr adresi aracılığı ile internet ortamında ilan edilir.

Yurt dışı seçmenler, Yüksek Seçim Kuruluna ait ww.ysk.gov.tr adresinden “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” ekranında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını girip, sorgulama yaparak durumlarını kontrol edebilirler.

Yüksek Seçim Kurulu, kütüğün oluşumu ile sorgulama yer ve yöntemlerini, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Yüksek Seçim Kuruluna ait www.ysk.gov.tr adresinden ve Dışleri Bakanlığı aracılıgı ile dıştemsilciliklerde duyurur.

MADDE 6- Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne; seçmenler kendileri ile ilgili olarak, siyasi partiler ise seçim dönemindeki askı süresi içinde Ankara İl Seçim Kuruluna baglı Yurt Dısı İlçe Seçim Kuruluna genel hükümler çerçevesinde itiraz edebilirler. Yurt Dısı İlçe Seçim Kurulu, itirazları yukarıda açıklanan hükümler çerçevesinde değerlendirir ve kararını verir.

MADDE 7- Bu genelge Yüksek Seçim Kurulunun 10/04/2010 gün ve 2010/264 sayılı kararı

ile Örnek:140/II olarak kabul edilmistir.
Mustafa İlker Kılıç Başkonsolos
Pazar - Perşembe

08.30 - 12.00 / 12.45 - 15.00

Randevulu başvurulara öncelik verilmektedir
1.1.2019 1.1.2019 Miladi Yılbaşı
5.6.2019 6.6.2019 Ramazan Bayramı (tarihler değişebilecektir)
11.8.2019 14.8.2019 Kurban Bayramı (tarihler değişebilecektir)
1.9.2019 1.9.2019 Hicri Yılbaşı
1.9.2019 1.9.2019 Hicri Yılbaşı
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
10.11.2019 10.11.2019 Mevlid Kandili
10.11.2019 10.11.2019 Mevlit Kandili
30.11.2019 30.11.2019 Anma Günü
2.12.2019 2.12.2019 BAE Milli Günü